Kişisel verileri Koruma Kanunu

Genel AB veri koruma yönetmeliği - 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Avrupa Birliği veri koruma yönetmeliği (RGPD) uyarınca; Şirketimiz tarafından veri yöneticisi sıfatıyla, kişisel verileriniz ticari amaçlarla kullanılmak, kayıt altına alınmak, aşağıda açıklanan çerçevede saklanmak üzere, güncelleme, aktarma ve/veya sınıflandırma yoluyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesinin gizliliğini korumak ve KVKK kapsamında kişisel verileri korumak amacıyla, Şirketimiz; kişisel verilerinizin erişimini ve saklanmasını önlemek amacıyla hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemekte ve en uygun güvenlik düzeyini sağlamak için tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirket politikamızın hedef kitlesi, şirketimizin iş başvurusunda bulunan çalışanları ve/veya adayları hariç olmak üzere, kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

I- Veri yöneticisi

KVKK`ya göre; bir veri denetleyicisi olarak. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede toplanacak ve işlenecektir, Veri sorumlusu olarak; İşlenen Kişisel Veriler, Burada belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere: Soyadı-ad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziki alan güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi kalitesi hizmetin ses kaydı, hesap numarası bankacılığı, çerez kayıtları.

II- Kişisel verilerin işlenme amaçları

Şirketimiz; mevcut ve potansiyel müşteriler, çalışanlar, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri bilgileri, iş ortakları ve tedarikçiler gibi taraflardan müşteri işlem bilgileri, Kişisel veriler, işlem güvenliği bilgileri, yasal işlem ve uygunluk bilgileri ve satış pazarlaması gibi kategorilerde toplanabilmektedir. bilgi. Şirketimiz tarafından toplanan (sizin paylaştığınız) kişisel verileriniz:

 • Şirketimiz tarafından sunulan ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşlar yararına sunulan ürün, şirketimizin ticari ve ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, ticari geliştirme ve planlama faaliyetleri,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen idari iletişim işlemlerinin yürütülmesi
 • Şirketimizin kullanım alanlarının fiziki güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi ilişkileri (onaylı veya çalışanlar) kurmak,
  İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya diğerleri ile sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle ilgili sözleşme gerekliliklerini ve finansal anlaşmayı sağlamak,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için trafik ölçümü, istatistiksel analizler, profil çalışmaları / segmentasyon ve CRM çalışmaları yürütmek.
  Şirketimizin ticari ve ticari stratejilerini belirlemek ve uygulamak amacıyla; finansal operasyonlar, iletişim, piyasa çalışmaları ve yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri, satın alma operasyonları (istek, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçe), sistem ve uygulamaların iç operasyonları yönetimi, hukuki operasyonların yönetimi,
 • Şirketimizin çağrı merkezini arayın veya web sitesini kullanın ve/veya
 • Kamu makamlarından veya sizlerden gelen taleplerin incelenmesi,
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen değerlendirme ve yanıt ve/veya eğitim, seminer veya organizasyonlara katılmak amacıyla, bilgileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Maddelerde belirtilen şartlar ve amaçlara uygun olarak işlenecektir. KVKK`nın 5 ve 6.

III. Kişisel verilerin toplanması ve saklanması yöntemi

Şirketimiz ile otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle paylaştığınız kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik olarak ofisler, şubeler, çağrı merkezi, web sitesi (Çerez politikası), sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri yollarla toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından sağlanan ve saklanan kişisel verileriniz, saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamakta, manipüle edilmemesi, kaybolmaması veya zarar görmemesi için gerekli operasyonel süreçlerin tasarımı ile teknik güvenlik altyapısında iyileştirmeler yapılmaktadır. . Kişisel verilerinizin size bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmaması kaydıyla. Gerekli tüm bilgi güvenliği önlemleri alınarak işlenecek olup, yasal saklama süresi boyunca veya işlenme amacının gerekli olması halinde bu sürenin sağlanmaması halinde saklanacak ve işlenecektir, Bu süre sonunda kişisel verileriniz, silme, yok etme veya anonimleştirme yoluyla şirketimizin veri beslemelerinden silinecektir.

Kişisel verilerin aktarılması

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, mevzuat kapsamı ve yukarıda açıklanan amaçlarla sınırlı olup;
Futuris Elektornik. A.Ş. ve Grup şirketleri , Şirketimiz nam ve hesabına faaliyet gösteren firmaları temsilcilerimize yetkilendirmiş olduğumuz,
Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer kanun ve yönetmeliklerle yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar
Yasal düzenleme ve denetlemeye tabi kurum ve kamu kuruluşları, kanunlarında kişisel verilerinizi açıkça talep etmeye yetkili idari ve hukuki merciler,
Belirtilen amaçlar için iş ortaklıkları; tedarikçiler ve taşeronlar, bankalar, kredi ve finans kuruluşları ile diğer gerçek veya tüzel kişiler,
Vergi danışmanları ve benzeri, yasal izleme süreçleriyle bağlantılı zorunlu kişiler,
Denetçiler dahil danışmanlık aldığımız kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız, hizmet alan ve/veya işbirliği yapan gerçek veya tüzel kişiler, Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlar ve amaçlar KVKK`nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen veriler, müşterilerimize gönderdiğimiz mesajların gönderilmesi için anlaşmalı olduğumuz kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kişi ve kurumlara aktarılabilir.
Kişisel veri sahibinin hakları

KVKK`nın 11. maddesi uyarınca şirketimize başvurarak kişisel verileriniz;

 • Tedavi görüp görmediğini bilmek,
 • İşlenmişse bilgi isteyin
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını bilmek,
 • Ülkeye / ülkeden transfer edilen üçüncü kişileri bilmek,
 • Eksik/yanlış davranılmışsa düzeltilmesini isteme,
 • KVKK`nın 7. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca, aktarıldığı üçüncü şahıslar; işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ve/veya
 • Kanuna aykırı bir taahhüt nedeniyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep ederek, haklarınız bulunmaktadır.

Bildirim formu

KVKK`nın 13/1 maddesi uyarınca; Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için dilekçe talebinizi kimliğinizi tespit etmek için gerekli bilgilerle birlikte formu doldurup göndererek bizzat iletebilirsiniz (Başvuru formu), noter aracılığıyla veya Kişisel tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Veri Koruma Kurulu veya info@futuris.com.tr adresine güvenli elektronik imza ile gönderiniz. Kişisel veri sahipleri soru, görüş veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından birine iletebilirler:

E-posta: info@futuris.com.tr

Telefon: 0 312 484 74 45

Olumsuz/olumsuz cevaba firmamız olumlu yanıt vermekte olup, taleplerinizin gerekçelendirilmesi ve 30 gün içerisinde cevaplandırılması gerekmektedir. Yazılı veya dijital destek verebilir, Talepler için gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizin tazminat talep etme hakkı saklıdır. Bu maliyetler, KVKK`nın 13. maddesi uyarınca belirlenen oranda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenir.